Στο προηγούμενο άρθρο, μιλήσαμε για τις μεταβολικές προσαρμογές που παρατηρήθηκαν στην κατανάλωση του Ο2, στα μιτοχόνδρια, την μυοσφαιρίνη και τα τριχοειδή αγγεία. Σήμερα λοιπόν, θα αναλύσουμε και τις υπόλοιπες 6 προσαρμογές που παρατηρήθηκαν σαν αποτέλεσμα συστηματικής προπόνησης στο εσωτερικό του οργανισμού. Αναλυτικά: 

  • Μυϊκές ίνες:Παρόλο που οι αλλαγές αυτές υπάγονται στις νευρομυϊκές προσαρμογές, που θα αναπτύξουμε σε επόμενο άρθρο, πρέπει να αναφέρουμε ότι η αερόβια και αναερόβια προπόνηση βοηθάει: α) στην μετατροπή του ενός είδους μυϊκών ινών σε ένα άλλο, β) στην αύξηση του μεγέθους και του αριθμού των μιτοχονδρίων, γ) στην αύξηση των αερόβιων ενζύμων στους μύες. Όσον αφορά την μετατροπή των μυϊκών ινών, τα είδη των μυϊκών ειδών είναι: 1. Μυϊκές ίνες βραδείας συστολής (οξειδωτικές), 2. Μυϊκές ίνες ταχείας συστολής τύπου Α (οξειδογλυκολυτικές), 3. Μυϊκές ίνες ταχείας συστολής τύπου Β (γλυκολυτικές) και παρατηρήθηκε ότι με την συστηματική αερόβια προπόνηση οι γλυκολυτικές μυϊκές ίνες ταχείας συστολής, μπορούν να μετατραπούν σε οξειδογλυκολυτικές μυϊκές ίνες ταχείας συστολής (Baumannetal1987, Allemeieretal1994). Επιπρόσθετα ταυτοχρόνως με αυτήν την μετατροπή, αυξήθηκαν το μέγεθος και ο αριθμός των μιτοχονδρίων καθώς και ο αριθμός των αερόβιων ενζύμων σε αυτά (Holloszyetal1984). Τέλος, με την αερόβια προπόνηση παρατηρήθηκε αύξηση του μεγέθους των μυών βραδείας συστολής από 7% έως και 22%.
  • Γλυκογόνο:Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που προπονούνται συστηματικά αυξάνουν τα αποθέματα μυϊκού γλυκογόνου στην ηρεμία. Συγκεκριμένα, σχετικές έρευνες έδειξαν ότι με την προπόνηση η αύξηση αυτή είναι από 15gσε 25gανά kgσωματικού βάρους (Gollnicketal1973, Holloszyetal1984). Ενώ αν η προπόνηση συνδυαστεί κατάλληλα με την διατροφή του ατόμου, η συγκέντρωση αυτή μπορεί να τριπλασιαστεί και να οριοθετηθεί στα 45gανά kgσωματικού βάρους. Επίσης σε άτομα προπονημένα, έχει παρατηρηθεί μειωμένη κατανάλωση μυϊκού γλυκογόνου κατά την παρατεταμένη μυϊκή προσπάθεια, σε σχέση με την κατανάλωση των απροπόνητων ατόμων (Abernethyetal1990, Cogganetal1995).
  • Λιπαρά οξέα:Οι έρευνες έχουν δείξει ότι με την προπόνηση, παρουσιάζονται προσαρμογές σχετικά με τον καταβολισμό λιπαρών οξέων από το σώμα. Συγκεκριμένα η προπόνηση, αυξάνει τον καταβολισμό των λιπαρών οξέων, οδηγώντας σε οικονομικότερη χρήση του μυϊκού γλυκογόνου. Η προτίμηση του οργανισμού στην καύση του λίπους, είναι αποτέλεσμα: Α) Της αύξησης των τριγλυκεριδίων στα μυϊκά κύτταρα και μάλιστα κοντά στο μιτοχόνδριο, Β) Της αύξησης της κινητοποίησης των ελεύθερων λιπαρών οξέων από τα λιποκύτταρα στο αίμα (Holoszyetal1984, Abernethyetal1990), Γ) Της αύξησης της δραστικότητας των ενζύμων που προάγουν την καύση των λιπαρών οξέων (Moleetal1971).
  • Αμινοξέα: Ο κύκλος αλανίνης-γλυκόζης, είναι ένας μηχανισμός παραγωγής υπατικής γλυκόζης. Ευρήματα έδειξαν ότι η προπόνηση βελτιώνει τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, αυξάνοντας την παραγωγή λευκίνης (ένα από τα αμινοξέα που συμμετεχουν στον κύκλο αλανίνης-γλυκόζης), με συνέπεια τελικά την αύξηση της υπατικής γλυκόζης(Hoodetal1990, Sumidaetal1995). Η υπατική παραγωγή γλυκόζης, συμβάλει στο 10-15% της ολικής ενεργειακής δαπάνης σε παρατεταμένη μυϊκή προσπάθεια.
  • Συσσώρευση γαλακτικού:Η αερόβια προπόνηση συμβάλει στην μείωση της συσσώρευσης του γαλακτικού στο αίμα κατά την υπομέγιστη μυϊκή προσπάθεια. Αυτό οφείλεται τόσο στην μειωμένη παραγωγή του, όσο και στην αύξηση του ρυθμού απομάκρυνσής του από το αίμα (Donovanetal1990, Katzetal1991). Ωστόσο όλο αυτό συνοψίζεται στο ότι η μείωση της συσσώρευσης του γαλακτικού, κατά την υπομέγιστη προσπάθεια, συνεπάγεται βελτίωση του αναερόβιου κατωφλιού.
  • Δεσμοί υψηλής ενέργειας (ATPPC): Οι δεσμοί αυτοί, αποτελούν τα βασικά στοιχεία του φωσφορογόνου συστήματος παραγωγής ενέργειας. Το σύστημα αυτό, αποτελεί κομβικό μέρος των αναερόβιων προσπαθειών. Έτσι η προσαρμογή στον οργανισμού ενός ατόμου που εκτελεί συστηματική αναερόβια προπόνηση, παρατηρείται στα υψηλά αποθέματα τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP) και φωσφοκρεατίνης (PC).

 

Αλέξανδρος Δημητριάδης – running coach myathlete.

 

 

X